За нас

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Благоевград

Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Благоевград (ЦКОДУХЗ) е лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения, разкрито в изпълнение на чл.7 на ПМС №30 от 01. 02. 2021 г и  стартирало своята дейност от 15.02.2021г.

Целта на Центъра е да осигурява на територията на област Благоевград с помощта на медицински и немедицински специалисти, цялостен и координиран комплекс от диагностично – терапевтични, рехабилитационни и обучителни дейности, удовлетворяващи здравословните, емоционални и познавателни потребности на децата с увреждания и хронични заболявания. Детето е основна единица около която се развива цялостната дейност на Центъра, а възстановяването или подобрението на неговото здраве е цел на всяко професионално действие, основаващо се на принципа на най-добрите интереси на детето.

Предмет на дейност:

 • В Центърът се оказва подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания, отглеждани в семейна среда в общността, за назначаване и провеждане на диагностика, лечение, медицинска и психо - социална рехабилитация. 
 • ЦКОДУХЗ – Благоевград предлага посещения на медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и хронични заболявания отглеждани в семейна среда и в социална услуга от резидентен тип – мобилни услуги.

Комплексните диагностично- терапевтични и рехабилитационни дейности, както  и специфични грижи, предлагани от ЦКОДУХЗ – Благоевград в двете форми: „Почасови амбулаторни грижи“ и „Мобилни услуги“ са безплатни.

Целевата група са децата с увреждания и хронични заболявания от 0 до 16 годишна възраст и техните семейства. Предвиденият капацитет на ЦКОДУХЗ – Благоевград е 45 деца с увреждания и хронични заболявания, но центъра може до поеме повече деца от предвидения капацитет.

В центъра се оказва ежедневна, почасова комплексна рехабилитация на деца със заболявания на периферната и централната нервна система, заболявания на опорно – двигателния апарат, родово - травматични заболявания, както и заболявания,  свързани със специфични разстройства в развитието на двигателната функция, специфични разстройства в психологичното развитие, специфични разстройства в развитие на речта и езика и заболявания от  аутистичния спектър.

Работи се по разработени програми за амбулаторни грижи, включващи комплексни дейности за подобряване на здравето и стимулиране на развитието на децата в т.ч. обучителни, игрови и рехабилитационни дейности, които осигуряват психическа стабилност и развитие на специфични умения, съобразно конкретните индивидуални потребности на всяко дете. Програмите за амбулаторни грижи включват индивидуални и групови занимания с децата и техните родители/настойници/попечители.

Като част от утвърдените методологии, в центъра са разработени 4 програми за обучение на родителите в подкрепа на грижите за деца с увреждания  и със специални потребности. 
Програма "Аз раста с усмивка” - обучение на родителите на деца от 0 до 1 годишна възраст, в които родителите са обучавани в принципите на здравословното хранене на кърмачето и ролята на пълноценното хранене за ранното развитие на детския мозък и развиващите се жизнени органи и системи.

 • Програма „Помощници на мама и татко”- обучителна програма за родителите на деца със специфично разстройство на двигателната дейност, както и деца с разстройство в психологичното развитие, за усвояване на дейности от ежедневието, изграждане на елементарни навици и умения за независимост.
 • Програма „Палави крачета” – обучителна програма за родители на деца с двигателен дефицит за подпомагане  развитието на „глобалната моторика“ като съвкупност от груби и фини моторни умения.
 • Програма „Чуй ме. Аз искам да ти кажа”-  обучителна програма за родители на деца с разстройство в развитието на речта и езика.

За дейността на центъра е назначен квалифициран медицински и немедицински персонал, който отговаря на изискванията за заемане на съответната длъжност. В центъра работят следните медицински и немедицински специалисти: лекар по педиатрия и лекар по физикална и рехабилитационна медицина, кинезитерапевт, медицински сестри, педагог, психолози, логопеди.

В центъра се осъществява двигателна (кинезитерапевтична и физиотерапевтична), психолого- педагогическа и логопедична рехабилитация.

1. Предлаганата в центъра физикална терапия и рехабилитация е в съответствие със съвременната концепция за комплексна, ранна рехабилитация  на заболяванията на централната и периферна нервна система, както и с Националния консенсус  за диагностика, рехабилитация и лечение и администриране на деца с церебрална парализа – 2019 година.
Тя включва: кинезитерапия и позиционно лечение, електростимулация, нискочестотно импулсно магнитно поле и лазер терапия, назначавани от лекар физиотерапевт, който извършва диагностика на двигателния дефицит на пациента и изработва индивидуална програма за физикална терапия и медицинска рехабилитация, осъществявана от рехабилитатор/кинезитерапевт.
Терапевтично – рехабилитационната работа с рехабилитатор/кинезитерапевт, включва провеждането на рехабилитационни сесии, двигателна терапия и обучение в правилни модели на движение  и позициониране. Извършват се рехабилитационни процедури- масаж, физиотерапия, пасивна и активна гимнастика, физически упражнения с/на уреди, както и подобряване и насърчаване на по-голяма самостоятелност в дейностите от ежедневието(ДЕЖ).

2. Психологичната рехабилитация включва следните дейности:

 • Психодиагностика за определяне на дефицитните области, ниво на психично функциониране и усвоени умения за съответната възраст.
 • Развиваща и корекционна дейност - активно въздействие върху личността с цел формиране на ред индивидуално-психологически особености, необходими за по нататъшното им развитие
 • Информиране и разяснение – помага на родители относно разбирането на особеностите на всяка възраст, да се достигне ново ниво на мислене.
 • Превенция – съхранение, укрепване и развитие на психическото здраве на децата във всеки възрастов етап.

3. Логопедичната рехабилитация се осъществява чрез индивидуални логопедични сесии за :

 • Превенция на комуникативните нарушения и риска от обучителни затруднения, оценяване състоянието на речта на децата и учениците
 • Логопедична диагностика на комуникативните нарушения  -    извършване на пълно логопедично изследване на всеки пациент, приет в логопедичния кабинет за логопедична терапия.
 • Корекционно-терапевична дейност/КТД/, включваща следните видове терапия:

А) Неречева:
1. Праксисна (двигателна)
2. Гнозисна (когнитивна) 

Б) Речева:
1. Говорна
2. Езикова:

4. Социалната рехабилитация се осъществява от социален работник. Той оказва подкрепа на семействата, отглеждащи деца със специфични потребности по въпросите на социалните права и облекчения, предоставяни от държавата и участва в оценката на реалните потребности на семейството от финансова, материална и друг вид подкрепа.
Децата с увреждания и хронични заболявания постъпват в ЦКОДУХЗ – Благоевград с амбулаторен лист от извършен преглед от личен лекар, педиатър, физиотерапевт, в който са отразени диагнозата, актуалния статус на детето и като терапия е посочено от каква рехабилитация има нужда и за какъв срок – 1  месец; 3 или 6 месеца. Потребителите на комплексни медицински и немедицински дейности в центъра, могат да ползват безплатно и трите вида рехабилитация едновременно – физикална терапия и кинезитерапия; психо – педагогическа рехабилитация и логопедична рехабилитация.

Центърът ползва подходяща материалната база и разполага с добре оборудвани кабинети и зали за индивидуална  и групова рехабилитация. 

 • В залата за сензорна стимулация и интеграция се подпомага  изграждането на интегриран образ на своето тяло у децата със специфични потребности, чрез светлинна и звукова стимулация, както и стимулация на перцепцията.Тя е оборудвана с 3 водни кули, фиброоптичен дъжд, маслени гел плочи, интерактивни панели и други необходими пособия.  
 • Залата за релационна психомоторика е оборудвана с меки модули, басейн с малки топки, шведска стена. Тук чрез играта, децата  развиват двигателни умения, експериментират и усвояват умения за взаимодействие с други деца и възрастни. Насърчава се познавателното развитие, сетивните възприятия, зрителната памет и пространствената ориентация.  
 • Залата за физиотерапия е оборудвана със следната апаратура:   Sonomed 3 -(ултразвук);  Mag 30 C -  (магнит); Lotus 8 M -  електростимулатор; Gita - M – (лазер).
 • Март 2022 г. центъра получи дарение комбиниран рехабилитационен уред, за пасивна и активна рехабилитация на горен и долен крайник едновременно, на стойност 8 500 лв. , повишаващ ефективността на прилаганата двигателна рехабилитация и стандарта на обслужване.

ЦКОДУХЗ осигурява посещения от медицински специалисти, за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и социална услуга от резидентен тип – мобилни услуги. Това са диагностични, рехабилитационни  и обучителни дейности , осъществявани от Мулти - дисциплинарния екип (МДЕ) на центъра  чрез посещения на място, в естествената среда на деца с увреждания и хронични заболявания.

В своите професионални компетентности и действия, специалистите на центъра използват подходи, основани на правата и силните страни на децата и техните семейства. Това дава възможност за обръщане на парадигмата и насочване фокуса на вниманието не само върху увреждането и съпътстващите го дефицити, а върху здравето на детето със специални потребности и цялостното функциониране на организма му, осигурявайки му емоционална подкрепа, познавателно развитие и социално благополучие.

Диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност в амбулаторния блок се осъществява от мултидисциплинарни екипи, всеки от които задължително включва лекар, психолог и социален работник.

Мултидисциплинарният екип оценява потребностите на детето и разработва индивидуален медико – социален план за необходимите диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на престоя на детето в лечебното заведение и при ползването на мобилни услуги. В този план се включват целите и задачите, дейностите и услугите съобразени с индивидуалната оценка на детето, с вида и степента на увреждането и/или хроничното заболяване, с възможностите на детето и с неговата възраст. В планът се отразяват и продължителността на работа и очакваните резултати.