Декларация за достъпност - "ЦКОДУХЗ-Благоевград"

Декларация за достъпност - "ЦКОДУХЗ-Благоевград"

Раздел 1 - Задължително съдържание 

Декларация за достъпност - "ЦКОДУХЗ-Благоевград" осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: Уебсайт на адрес: http://www.ckoduhz-blagoevgrad.com

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие – съответства частично на изискванията на посочения стандарт поради изключениятa, посочени в Приложение 1

II. Недостъпно съдържание - Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на "ЦКОДУХЗ-Благоевград" са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Изискване на стандарта Пояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация Частично осигурено
В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видеоклипове), инфографики, логотипи
Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Не е осигурено
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други) Не е осигурено
Изключва се представяне на текст във вид на изображение Частично осигурено.
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения Частично осигурено.
Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др  Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения  Не е осигурено
 Предположения за корекция при въвеждане на данни  Не е осигурено
 Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни)  Не е осигурено

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити или са покрити частично.  Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка, направена от собственика на уебсайта.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 10.01.2024 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:  25.01.2025 г. 

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 31.07.2025 г. 

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес:

"ЦКОДУХЗ-Благоевград"
2700 Благоевград, ул. Трети март №57
е-майл: dombl@abv.bg

 

Процедура по прилагане

1.    На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в "ЦКОДУХЗ-Благоевград", е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Сигнали в "ЦКОДУХЗ-Благоевград" се подават по следния начин:

- Чрез формата за обратна връзка на всяка от страниците в сайта на "ЦКОДУХЗ-Благоевград"; 
- По електронен път, на всички официални електронни адреси, публикувани в сайта на "ЦКОДУХЗ-Благоевград"
http://www.ckoduhz-blagoevgrad.com/contact;
- На телефон 073 / 880 741. На цената на градски разговор от цялата страна или по тарифата на съответния мобилен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00 до 16.30 ч.;
- По пощата – на адрес: 2700 гр. Благоевград, ул. Трети март №57;
- В деловодството на "ЦКОДУХЗ-Благоевград" на хартиен носител.

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

2. Подателят на сигнала може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до управителя на "ЦКОДУХЗ-Благоевград", ако лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ: 

2.1 не отговори на сигнала в срока, посочен в настоящата декларация за достъпност; 
2.2 не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

Жалба се подава по един от следните начини: 

- в деловодството на "ЦКОДУХЗ-Благоевград" на адрес: 2700 гр. Благоевград, ул. Трети март №57; 
- по електронен път на  (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“);
- чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на "ЦКОДУХЗ-Благоевград", 2700 Благоевград, ул. Трети март №57.

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от директора на "ЦКОДУХЗ-Благоевград".

Раздел 2 Препоръчително съдържание 

"ЦКОДУХЗ-Благоевград" да се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. 

Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт. 

"ЦКОДУХЗ-Благоевград" се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.

 

Дата на публикуване на уебсайта:
10.01.2024 г.