Терапевтичен процес - терапия

А) Неречева:

  1. Праксисна (двигателна) - насочена към оралния и към мануалния праксис.
  2. Гнозисна (когнитивна) - насочена към фонемния гнозис и към цялата когнитивна сфера.

Б) Речева:

1. Говорна:

  • Дихателно-фонационна терапия.
  • Артикулационна терапия.
  • Прозодична терапия.

2. Езикова:

  • Терапия на говоримия език
  • Формираща
  • Възстановителна
  • Терапия на писмения език.