Логопедична рехабилитация

Логопедична рехабилитация

Колкото по-рано започнат да се коригират говорните дефекти на детето, толкова по-бърз, добър и дълготраен ще бъде ефекта. Логопедичната терапия помага на децата с различни говорни и езикови нарушения. Тя дава възможност да се подобрят комуникативните умения и езиково-говорните нарушения. Ако се колебаете или притеснявате, че детето Ви има проблеми или особености в говора, потърсете специалист. Нашите специалисти-логопеди ще Ви консултират, ще определят типа нарушение и ще изготвят индивидуален план за работа с детето.

Какво включва логопедичната терапия

  • Диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения при деца – терапията е индивидуална и напълно съобразена с типа нарушение, степента му, степента на усвояване и развитие на детето.
  • Стимулиране на вербална и невербална комуникация – способността или неспособността за общуване е умение, което се формира цял живот. Терапевтичната дейност се състои в това да се формират умения за комуникация, да се създаде връзката между детето, логопеда и родителите, за постигане на максимално добри резултати.
  • Предречева логопедична рехабилитация за деца в ранна възраст, приложима при деца с ДЦП, неврологични и генетични заболявания, физиологично здрави деца, при които се срещат смущения в процеса на хранене от самото им раждане. Прилага се в случаите, когато са установени нарушения в сукането, гълтането, дъвкането, при деца с трайно усвоени вредни навици, които пряко влияят на процеса на хранене, при деца с вербална диспраксия, дизартрия, при деца с неврологични заболявания, при деца с метаболитни или генетични заболявания с неврологична симптоматика.
  • Скрининг тест за проследяване развитието на детето -Denver II.

Логопедичната рехабилитация се осъществява чрез индивидуални логопедични сесии за :

  • Превенция на комуникативните нарушения и риска от обучителни затруднения, оценяване състоянието на речта на децата и учениците
  • Логопедична диагностика на комуникативните нарушения - извършване на пълно логопедично изследване на всеки пациент, приет в логопедичния кабинет за логопедична терапия.
  • Корекционно-терапевична дейност/КТД/