Педагогически услуги

Създали сме среда, в която децата имат възможност да развият своя потенциал.

Нашите педагози работят заедно с децата и родителите им за развитие и подобряване на образователните потребности, за стимулиране на нагласите и желанието на детето да се включва в планираните обучения.

Педагогическата работа е свързана с подпомагане, стимулиране и развитие на индивидуалните образователни потребности, проследяване на развитието и оценка на постиженията на децата.

Какво включват педагогическите услуги

 • Диагностика и индивидуално изследване на деца със специални образователни потребности,
 • Планиране и организиране на обучението, с цел компенсиране на дефицитите;
 • Индивидуално обучение според нуждите и възможностите на децата,
 • Стимулиране на себеизявата – чрез участие в групови мероприятия;
 • Трениране на качествата на възприятието, вниманието, паметовите и мисловните процеси
 • Стимулиране на потенциалните възможности за саморазвитие,
 • Развитие на социални и комуникативни умения,
 • Поведенческа и игрова терапия-– едни от най-ефективните терапии, при които под формата на игра децата се освобождават от негативните емоции, възпитават се навици, нагласи, отношения, изпробват се и се упражняват нови начини на поведение, коригират се трудностите в адаптацията.
 • Музико- и арттерапия– прилагането на изкуствата като метод на образование има доказан ефект върху емоционалното състояние и комфорт, преодоляват се тревожността и затрудненията в общуването и спомагат за естетическото възпитание и развитие на децата.
 • Консултативна дейност и работа с родители
 • Оценка на развитието и постигнатите резултати по показатели, съответстващи на възрастта и възможностите на детето.