Мобилни услуги

Мобилни услуги

ЦКОДУХЗ към ДМСГД Благоевград ще осигурява посещения от медицински специалисти, за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и социална услуга от резидентен тип – мобилни услуги

  • Първото направление е   мобилна услуга, като ранна интервенция. Това са диагностични, рехабилитационни и обучителни дейности, осъществявани от Мулти - дисциплинарния екип (МДЕ) на центъра, чрез посещения на място, в естествената среда на новородени с родово-травматични увреждания, недоносени, кърмачета и малки деца с увреждания и хронични заболявания(при временна невъзможност на родителите да посещават центъра) 
  • В основата на мобилната услуга – Ранна интервенция е семейно – ориентирания подход, защото семейството е константа в живота на детето и най - значим фактор за неговото развитие и благополучие. Родителите са  активен участник във всички аспекти на услугата и равнопоставен партньор на специалистите от центъра.

Всяко дете от раждането си е носител на нещо ново, уникално, което не е съществувало преди това. Амбицията на екипа на ЦКОДУХЗ- Благоевград е да съхрани тази уникалност на детето, въпреки трудностите и дефицитите, съпровождащи порастването му, да подкрепи социалната му адаптация и включването в обществото, чрез комплексните здравно – социални услуги и високия професионализъм на специалистите, работещи в центъра.