ЦКОДУХЗ - Благоевград търси да назначи "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА"

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД
2700, Благоевград, ул. „Трети март”№ 57, тел. 073/880741, тел./факс 073/885651

О Б Я В А
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ БЛАГОЕВГРАД
търси да назначи:

І. "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА":
Изисквания към кандидатите:
До участие се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

да притежава образователно – квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалността: „медицинска сестра“.

Необходими документи:
-    Заявление в свободен текст;
-    Диплома за завършено висше образование – заверено копие;
-    Автобиография – европейски формат

ІІ. Документите се подават в Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания в срок до 31.12.2023 г. на адрес: гр. Благоевград, ул. Трети март № 57, деловодство и тел. за контакт 0888 93 55 94  всеки ден от понеделник до петък.

д-р Татяна Спасова                                    12.12.2022 г.
Директор