ЦКОДУХЗ - БЛАГОЕВГРАД търси да назначи "ПЕДАГОГ" по заместване

 ЦКОДУХЗ - БЛАГОЕВГРАД търси да назначи "ПЕДАГОГ" по заместване

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД
2700, Благоевград, ул. „Трети март”№ 57, тел. 073/88 07 41, 073/885651тел./факс

О Б Я В А
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ БЛАГОЕВГРАД търси да назначи по заместване:

І. "ПЕДАГОГ":
Изисквания към кандидатите:

До участие се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
да притежава образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност "предучилищна педагогика".

   Необходими документи:
     -Заявление (по образец);
     -Диплома за завършено висше образование;
     -Автобиография – европейски формат

ІІ. Документите се подават в Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания в срок до 07.06.2024 г. на адрес: гр. Благоевград, ул. Трети март № 57, деловодство и тел. за контакт 0893 53 14 76 от 8.30 ч. до 12:30 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., всеки ден от понеделник до петък.

д-р Татяна Христова
Директор на ЦКОДУХЗ Благоевград