ЦКОДУХЗ - БЛАГОЕВГРАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ "РЕХАБИЛИТАТОР"/"КИНЕЗИТЕРАПЕВТ"

ЦКОДУХЗ Благоевград търси да назначи "РЕХАБИЛИТАТОР"/"КИНЕЗИТЕРАПЕВТ"

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД
2700, Благоевград, ул. „Трети март”№ 57, тел. 073/88 07 41, 073/885651тел./факс

О Б Я В А
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ БЛАГОЕВГРАД търси да назначи:

І. "РЕХАБИЛИТАТОР"/"КИНЕЗИТЕРАПЕВТ":
Изисквания към кандидатите:
До участие се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
да притежава образователно–квалификационна степен "професионален бакалавър" по специалност "рехабилитатор" или образователно–квалификационна степен "бакалавър" по специалност "кинезитерапия".

    Необходими документи:
        - Заявление (по образец);
        - Диплома за завършено висше образование;
        - Автобиография – европейски формат

 ІІ. Документите се подават в Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания в срок до 05.04.2024 г. на адрес: гр. Благоевград, ул. Трети март № 57, деловодство и тел. за контакт: 0893531476 от 8.30 ч. до 12:30 часа, и от 13.00 ч. до 17.00 ч., всеки ден от понеделник до петък.

д-р Татяна Спасова
Директор