Социалната рехабилитация

Социалната рехабилитация се осъществява от социален работник. Той оказва подкрепа на семействата, отглеждащи деца със специфични потребности по въпросите на социалните права и облекчения, предоставяни от държавата и участва в оценката на реалните потребности на семейството от финансова, материална и друг вид подкрепа. 

Педагогически услуги

Създали сме среда, в която децата имат възможност да развият своя потенциал.

Нашите педагози работят заедно с децата и родителите им за развитие и подобряване на образователните потребности, за стимулиране на нагласите и желанието на детето да се включва в планираните обучения.

Педагогическата работа е свързана с подпомагане, стимулиране и развитие на индивидуалните образователни потребности, проследяване на развитието и оценка на постиженията на децата.

Какво включват педагогическите услуги

Физикална терапия и рехабилитация

Осъществяваната в центъра физикална терапия и рехабилитация е в съответствие със съвременната концепция за комплексна, ранна рехабилитация на заболяванията на централната и периферна нервна система, както и с Националния консенсус за диагностика, рехабилитация и лечение и администриране на деца с церебрална парализа – 2019 година.

Страници